ON THE CORNER Shibuya Shibuya PARCO $$

American Diner🍔 (restaurant)